Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w LegionowieOGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Legionowie oferuje do sprzedaży następujące nieruchomości:

1)       Nieruchomość położoną w Legionowie przy zbiegu ulic Targowej i Narutowicza, składającą się z działki gruntu o pow. 1908 m2 będącą w użytkowaniu wieczystym, zabudowaną budynkiem użytkowym o pow. 400,60 m2, stanowiącym własność Spółdzielni, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1L/00031206/3. Niewielka część gruntu jest wydzierżawiona na urządzenia instalacji telekomunikacyjnych dla celów telefonii komórkowej na podstawie umowy dzierżawy zawartej do dnia 31.12.2018r.

2)       Nieruchomość położoną w Legionowie przy ul. Jagiellońskiej 73, składającą się z 2 działek gruntu o łącznej pow.2386 m2, będącą w użytkowaniu wieczystym, zabudowaną budynkiem użytkowym (aktualnie obiekt restauracji „Zajazd Oficerski” w dzierżawie do dnia 31.10.2016r.), o pow. użytkowej 399,10 m2, stanowiącym własność Spółdzielni, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1L/00007951/3

 

Oferty należy składać w formie pisemnej z dopiskiem „Przetarg” w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 roku w sekretariacie Spółdzielni,

ul. Sienkiewicza 12, 05-120 Legionowo,
z podaniem ceny i warunków płatności.

O przyjęciu lub odrzuceniu oferty Spółdzielnia powiadomi pisemnie wszystkich zainteresowanych w terminie 14 dni od daty otwarcia ofert. Spółdzielnia związana jest ofertą w ciągu
30 dni od daty wyboru oferty. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje dotyczące sprzedawanych nieruchomości można uzyskać telefonicznie

pod numerem (22) 774 24 03 lub bezpośrednio w biurze Spółdzielni.